Lords Prayer in Tongan

Iʼm currently teaching this to my kids. Hope this helps you in your efforts 🙂

Ko e Lotu ʻa e Eikiʼ

Ko ʻemau Tamai ʻoku ‘i Hēvani,
Ke tapuhā ho huafaʼ,
Ke aʻu mai hoʻo puleʻangaʼ,
Ke fai ho finangalo i mamani;
Hangē ko ia ʻi Hēvani
Foaki mai haʻa mau meʻakai ki ʻanai.
Pea fakamolemoleʻi ʻemau ngaahi ʻangahala
ʻO hangē ko ʻemau fakamolemole ʻa kinautolu kotoa pē ʻoku moʻua mai.
Pea ʻoua naʻaʼke tuku kimautolu ki he ʻahiʻahi;
Ka ke fakahaofi ʻa kimautolu mei he fili.
He ʻoku oʻou ʻa e puleʼ, pea mo e mālohiʼ, mo e kololia,
ʻO taʻengata pea taʻengata. ʻEmeni

The Lords Prayer

Our father who art in Heavan,
Hallowed be thy name,
Thy kingdom come,
Thy will be done,
On earth as it is in Heavan.
Give us this day our daily bread,
And forgive us and those who trespass against us.
Lead us not into temptation
But deliver us from evil.
For the kingdom, the power and glory is yours
Now and forever Amen.

Advertisement