Himi 391: ‘Oku ai ha ki’i fonua lyrics

One of my favourite hymns. It tells the story of a little island in the ocean which did not know God and was not blessed (so say the missionaries), but has many blessings now because Tupou I gave his nation to God.

‘Oku ai ha ki’i fonua
‘Oku tu’u ‘i ‘Oseni.
Na’e ‘ikai ke ma’u ‘Otua,
Na’e masiva he lelei.
Haleluia! Kuo monū’ia eni.

Tama Tonga, tu’u ‘o ngāue,
Ho koloa ke fakamonū.
Lotu ki he ‘Eiki ma’u pē,
Ke ne poupou ki he lotu
‘O malu’i,
‘O malu’i ‘a Tupou

*****
There is a small Island
that stands in the Ocean.
It  did not have God,
They were poor in goodness.
Hallelujah! They are now blessed.

Tongan man, stand and work,
your treasure must be expressed.
Pray to the Lord always,
for his support in prayer
To protect,
To protect Tupou.

Advertisement

Tongan hymn: Te u hiki ‘a hoku le’o lyrics

Beautiful songs need to be shared. Sing-a-long. There is always a lot more appreciation when you know the words and the meaning behind it. Blessed Sunday to you all.

1. Te u hiki ‘a hoku le‘o – I will raise my voice up high
Ke fai ‘atu ‘a e fakamālō – To give you thanks
Lea pē ‘eku hiva’ – The only words of my song are
Mālō Sīsū ‘a ho’o ‘ofa – thank you Jesus for you love/ kindness
2. ‘Alu ai ‘eku manatu – My memories wonders to
Sīsū he ‘aho’ na’a’ke ui ai au – that day that you called me Jesus
Talu ai ‘eku fakapapau – Since then I have decided for Christ
Ko au eni ‘eiki fai mai ha‘o fekau – Here I am Lord give me your bidding
3. Pehe ange mai ‘e au, ‘oku malava – I wish that it be possible
Ka ‘oku ‘ikai ha lea ia ‘e fe‘unga – but there are no words enough
Ke tala atu Sīsū ‘oku hounga – to tell you Jesus I appreciate
‘A e ‘ofa’ kuo u ‘a‘usia – the love I have come to know

{toe hiva mai mei mu’a – repeat from beginning}

Ko hoku loto lyrics

Mou hiva mai! Sing-a-long time!

Ko hoku loto
 
Ko hoku loto ke maʻu e Sīsū 
ko ʻeku holi pe kiateia
te u feinga ka ʻikai lava
ko e ʻuhi ko e angahala
ka te u feinga pē ke u maʻu koe

My wish is to find Jesus
I only want him
I will try but will not happen
because of my sins
but I will keep trying to find you

chorus
ka ne ke ʻilo sīsū te u ʻomi mai he ʻahoʼni
pea te u fifili ko hai nai te u ʻofa ai
Kuo pau ke ne maʻu heku meʻa kotoa
ʻo ʻikai ha ʻilo pe moʻoku loto ke ne maʻu mo ia
ko ʻene fiemaʻu ke tokoni
ka naʻa ku mole mei he angahala
ke ne taki ʻa koe mo au
fakafoki ki ʻapi
he ko ʻene fiemaʻu
ke ma nofo mo ia

Learning from Tongan hymns: ʻEiki te u ʻi fē?

Hymns are a great way to learn Tongan language. With not much resources around they are a great way to start.

Lyrics

ʻEiki te u ʻi fē, kapau ʻe ʻikai te ke kau mo au
ʻI ho haʻofinima naʻa ne pukepuke au
Ne u hē he teleʻa ʻo e mate ʻEiki ē
Ka kuo ke haʻu ʻo fakahaʻofi au

Where will I be if you are not with me, Lord
He held me so in the palm of his hands
Oh Lord! I was lost in the valley of the death
But you have come to save me!